Løvaas bygningsteknikk as rådgivning innen rehab. av bygg

tjenester innen rehabilitering

Løvaas Bygningsteknikk AS tilbyr blant annet:

Miljøkartlegging

Ved rehabilitering av et bygg må forekomster av farlige stoffer kartlegges. I mange tilfeller må det også lages avfallsplan og en beskrivelse av hvordan saneringen skal utføres.

Tilstandskontroll

For å vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle, bør første skritt være en tilstandskontroll. En slik tilstandskontroll danner grunnlaget for vurdering av løsninger, eventuelle kalkyler og senere for en beskrivelse av de arbeidene som er nødvendige.

Prosjektering

Det utarbeides en beskrivelse av arbeidene som skal utføres. Dette inkluderer tilbuds- og kontraktsbetingelser og relevante tegninger. Beskrivelsen fungerer som et tilbudsgrunnlag ved innhenting av priser fra entreprenører.

Teknisk oppfølging

Under utførelsen av et byggearbeid er det viktig å gjennomføre en teknisk oppfølging. Det spesielle ved rehabilitering i forhold til nybygg er at det er en del ukjente faktorer som gjør at det nesten alltid vil bli endringer underveis.

kom i kontakt